Πρόγραμμα ICT4 growth


Ιαν 16

Προκηρύχθηκε και δημοσιεύθηκε ο νέος επικαιροποιημένος οδηγός του προγράμματος ICT4 growth, ενώ σύντομα θα είναι διαθέσιμες και οι φόρμες των υποβολών αιτημάτων ένταξης επενδυτικών σχεδίων.

Πρόκειται για μία σημαντική ευκαιρία επιχορήγησης (έως 80%) σε επιχειρήσεις ή συμπράξεις επιχειρήσεων για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εμπορική διάθεση καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, που αφορούν ή βασίζονται σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι επίσης ότι στο κόστος ανάπτυξης νέων προϊόντων συμπεριλαμβάνονται και οι αμοιβές του προσωπικού της επιχείρησης (τόσο οι μισθωτοί όσο και οι εξωτερικοί συνεργάτες), ενώ στο κόστος για την εμπορική διάθεση, μεταξύ άλλων, συμπεριλαμβάνεται το συνολικό κόστος συμμετοχής σε εκθέσεις.

Δεν τίθενται περιορισμοί αναφορικά με το ειδικότερο αντικείμενο των επενδυτικών σχεδίων και τους θεματικούς τομείς/ αγορές στους οποίους αυτό απευθύνεται.

Ενδεικτικά, τομείς και υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας μπορεί να είναι :

  • Ενέργεια και πράσινη ανάπτυξη (προϊόντα και υπηρεσίες για smart grids, διαχείριση ενεργειακών πόρων, διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κλπ.).
  • Γεωργία, Αλιεία και Τρόφιμα (π.χ. ιχνιλασιμότητα & ασφάλεια τροφίμων, αυτοματοποιημένη διαχείριση γεωργικών εκμεταλλεύσεων κλπ.).
  • Τουρισμό, Πολιτισμό και Ψυχαγωγία (Online gaming, destination mgt, virtual tours κλπ.).
  • Υγεία και Πρόνοια (υποστήριξη ηλικιωμένων ή ασθενών με χρόνιες παθήσεις, τηλεϊατρική κλπ.).
  • Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες.
  • Μεταφορές.

Επιλέξιμες Επιχειρήσεις είναι μεμονωμένες υφιστάμενες, νεοϊδρυθείσες και υπό σύσταση επιχειρήσεις ιδιωτικού δικαίου ή συμπράξεις αυτών, ανεξαρτήτως νομικής μορφής, που δραστηριοποιούνται νόμιμα στην Ελληνική επικράτεια.

Το πρόγραμμα συνολικού προϋπολογισμού 120.000.000 ευρώ, έχει προκηρυχθεί σε ένα κύκλο υλοποίησης, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων στις 18/2/2013, ενώ η καταληκτική ημερομηνία έγκρισης των προτάσεων είναι η 17/5/2013.

Η ίδια συμμετοχή πρέπει να είναι τουλάχιστον 25% του προϋπολογισμού. Το υπόλοιπο της κάλυψης της ιδιωτικής συμμετοχής (Προϋπολογισμός -δημόσια επιχορήγηση - ίδια συμμετοχή) γίνεται μέσω τραπεζικού δανεισμού.

Η χρηματοδότηση των προτάσεων που θα ενταχθούν στη Δράση μπορεί να καλύπτει δύο διακριτές και πλήρως διαχωριζόμενες ως προς το αντικείμενό τους Φάσεις των επενδυτικών σχεδίων:

Φάση Α: Υποστήριξη της Έρευνας, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης των νέων προϊόντων/ υπηρεσιών (R&D stage)

Φάση Β: Υποστήριξη της εμπορικής διάθεσης των νέων προϊόντων/ υπηρεσιών (commercialization stage).

Χρονοδιάγραμμα: Για επενδυτικά σχέδια που καλύπτουν και τις 2 φάσεις, η συνολική διάρκεια υλοποίησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 24 μήνες, ενώ η πρώτη φάση δεν μπορεί να υπερβεί τους 18 μήνες. Για επενδυτικά σχέδια που καλύπτουν μόνο την Φάση Β, η συνολική διάρκεια υλοποίησης δεν μπορεί να υπερβεί τους 18 μήνες. Σημείο εκκίνησης είναι η ημερομηνία έγκρισης του εκάστοτε επενδυτικού σχεδίου.